ДГ Червена шапчица
Детска градина в село Габаре

Разновъзрастова група Г "Мики Маус" в село Бъркачево

22 деца с учители:

  • Мая Петрова - старши учител;
  • Нина Василева- старши учител.