ДГ Червена шапчица
Детска градина в село Габаре

Разновъзрастова група В "Седемте джуджета" в село Бъркачево

21 деца с учители:

  • Валя Огнянова - главен учител;
  • Камелия Александрова - старши учител.