FacebookYoutube
ДГ Червена шапчица
Детска градина в село Габаре

Разновъзрастова група А "Пиленца" в село Габаре

32 деца с учители:

  • Ралица Любенова Сандова  - старши учител;
  • Мирослава Иванова - старши учител.