FacebookYoutube
ДГ Червена шапчица
Детска градина в село Габаре

Разновъзрастова група Б "Звънче" в село Габаре

16 деца с учители:

  • Таня Иванова - старши учител;
  • Боряна Георгиева - старши учител.